Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025 dne 2. května 2024

Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ Dobrá Voda se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2024 od 8.00 do 14.00 hodin v mateřské škole. Tiskopisy k zápisu si předem vyzvedněte v mateřské škole od 10. dubna 2024 nebo si je stáhněte níže.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené do 31. 8. 2022, neboť předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 let. Mladší děti proto do mateřské školy nemůžeme zapsat a musí se k zápisu dostavit později. 

 

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. května 2024 v době od 8.00 do 14.00 hodin v mateřské škole.

 

Jak bude probíhat zápis – dva nezbytné kroky z Vaší strany

 

1. KROK:  

VYZVEDNUTÍ TISKOPISŮ VČETNĚ PŘIHLÁŠKY A EVIDENČNÍHO LISTU

Přijímání dětí do mateřské školy probíhá ve správním řízení. Proto je nutné vyplnit přihlášku a další tiskopisy včetně evidenčního listu. Vše si v mateřské škole vyzvedněte v termínu od 10. dubna do 20. dubna 2024. 

Tyto tiskopisy si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit doma. Pouze EVIDENČNÍ LIST je třeba vyzvednout si ve škole a nechat jej PŘED ZÁPISEM potvrdit dětským lékařem.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – prosím, dbejte na čitelnost.

Vyjádření dětského lékaře - pediatra: 

Rodiče musí škole odevzdat potvrzení o zdravotním stavu dítěte a také o řádném očkování  v EVIDENČNÍM LISTU DÍTĚTE, který je součástí školní matriky a ve škole zůstává po celou dobu jeho docházky (potvrzení o očkování není vyžadováno u dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání).

Evidenční list bude rodičům vydán ve škole  od 10. dubna 2024 do 20. dubna 2024 v době od 7.00 do 15.30 hodin.

Dříve obsahovala potvrzení od lékaře přihláška, ale pak bylo stejně nutné později nechat potvrdit lékařem zmíněný evidenční list. Tímto krokem Vám bude stačit místo dvou potvrzení pouze jedno.

2. KROK:

SBĚR PŘIHLÁŠEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE V DEN ZÁPISU

Sběr přihlášek proběhne v termínu 2. května 2024 v době od 8.00 do 14.00 hodin v mateřské škole, musíte se tedy dostavit osobně (lze i se zapisovaným dítětem).

V MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, evidenční list potvrzený pediatrem, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a ostatní vyplněné dokumenty.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte.

Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání dětí pro školní rok 2024/2025. Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného. Informace podává ředitelka, učitelka, pracovnice školní jídelny - výdejny.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OD 16. KVĚTNA 2024

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

 • O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka ve správním řízení. Rozhodnutí vydává do 30 dnů zákonným zástupcům dítěte. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ředitelku školy požádat o jeho vydání.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stránkách školy www.skoladobravoda.cz a také bude tato informace zveřejněna na dveřích budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti (tj. o nepřijetí ke vzdělávání v MŠ) se doručují osobním převzetím žadatelem nebo na adresu trvalého pobytu, uvedenou v žádosti.

 

INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 Pro děti od 5 let je docházka do MŠ povinná. Proto každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Pokud své dítě do MŠ nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

 

Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí a dětí s odklady školní docházky v MŠ:

 

 1. Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí minimálně 4 hodin denně /8.00 hodin – 12.00 hodin/
 2. Rodič bude povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte /pravidla ve školním řádu MŠ/ - např. i pozdní příchody
 3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a bude z jeho strany zahájeno správní řízení
 4. Rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

 

Podmínky individuálního vzdělávání:

 1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit zájem o individuální vzdělávání.
 2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
 3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu /listopad, prosinec/
 4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ /dle výsledku přezkoušení/.

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích či aktivitách školy, ani na stravné.

Dokumenty ke stažení

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

2. DOHODA O DOCHÁZCE DO MŠ

3. VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

4. KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

5. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

 

Přidáno 3. 4. 2024, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru