Školní družina

Jaro, léto, podzim, zima,            

celý rok je tady prima.

Vychovatelka: Romana Heralecká

Školní družina není pokračováním školního vyučování ani zařízením na „hlídání“ dětí v době nepřítomnosti rodičů. Jejím hlavním posláním  je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků mimo vyučování. Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit – zájmových kroužků.

Výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině probíhají, v souladu s Vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, především formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti.

Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně přihlášené k pravidelné denní docházce. 

Délka provozu školní družiny vychází i z potřeb zákonných zástupců žáků.

Obvyklá denní skladba činností ve školní družině:

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

  • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu – zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. k odstranění únavy a regeneraci.
  • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil – převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější, zařazují se náročnější pohybové, sportovní, manuální činnosti.
  • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáků – umožňují jim seberealizaci, poznávání  a rozvoj dovedností, které jim přináší radost a uspokojení. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost. Činnost může být organizována také formou zájmového kroužku.
  • Příprava na vyučování zahrnuje činnosti, které souvisí s plněním školních povinností – zábavné procvičování učiva formou didaktických her, pracovních listů, práce s knihou, práce s výukovými programy na PC apod., ověřování a upevňování školních poznatků  v praxi při vycházkách a při dalších činnostech. 

Činnost školní družiny probíhá podle týdenní skladby zaměstnání. Ta je tvořena s ohledem na rozvrhy hodin jednotlivých ročníků a s ohledem na odchody dětí do zájmových kroužků. Stravování žáků a pitný režim je zajištěn ve školní jídelně–výdejně.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru