ZŠ - Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2024 / 2025, kritéria přijetí a dokumenty ke stažení

Vážení rodiče, přinášíme Vám důležité informace o zápisu do 1. třídy na školní rok 2024/ 2025 v naší škole.

Termín zápisu do první třídy ZŠ :

úterý  2. dubna 2024 od 14 do 16 hodin ve třídě základní školy

 

Nemůžete-li se v uvedeném termínu z vážných důvodů k zápisu dostavit, dohodněte si včas dodatečný termín zápisu s ředitelkou školy Mgr. Věrou Havelkovou na telefonním čísle 566 543 158 nebo 733 510 327.

 

Věk zapisovaných dětí

 

K zápisu pro školní rok 2024/2025 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

1. děti narozené v období 01. 09. 2017 - 31. 08. 2018

 

2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2024 :

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 –    musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2024 –  musí mít doporučení z PPP/ SPC a od  pediatra

 

3.  děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

1. Dítě má trvalý pobyt v obci Dobrá Voda.

2. Ostatní děti do naplnění celkové kapacity školy v pořadí dle data narození, tzn. od nejstaršího k nejmladšímu. 

Celková kapacita školy je 35 žáků v prvním až pátém ročníku.

 

Zápis a dokumenty

 

1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky (u cizince pas a kopie dokladu o dlouhodobém 

    nebo trvalém pobytu v ČR  a na jaké adrese)

2. Občanský průkaz zákonného zástupce - rodiče (u cizince pas)

 

Bez těchto dokumentů nebude možno zápis provést.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Jak bude probíhat zápis

 

1. Vzhledem k tomu, že je pro Vaše děti připraven zábavný program, dostavte se, prosím, k zápisu pokud možno již ve 14 hodin. Děkujeme.

2. Zápis je rozdělen na motivační část - zábavný program (max. 60 minut) a formální část - potřebné tiskopisy (20 minut). 

3. Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.skoladobravoda.cz) a také bude tato informace zveřejněna na dveřích budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

4. Zákonný zástupce u zápisu vyplní tyto dokumenty:

-   Žádost o přijetí 

-   Zápisní list 

-   Výzva k nahlédnutí do spisu

-   Kritéria pro přijímání dětí

-   Přihláška ke stravování

       případně

-   Žádost o odklad povinné školní docházky o 1 rok.

5. Tyto dokumenty si můžete stáhnout, vytisknout a donést k zápisu již vyplněné. Jsou ke stažení na konci tohoto článku.

Rodičům předškolních dětí, které chodí do naší MŠ, předají vytištěné dokumenty učitelky od 18. 3. 2024 do 22. 3. 2024.

 

6. O přijatých dětech škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. V případě, že dítě do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (reditelka@skoladobravoda.cz).

 

7. Nepřijatým dětem škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu zákonným zástupcům do vlastních rukou. 

 

8. Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2024/2025 do naší školy.

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Důvodem pro odklad je nepřiměřená tělesná nebo duševní vyspělost dítěte.

1.   Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu, tedy 2. dubna 2024  (stanovený termín pro naši školu).

2.  Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky

K této žádosti je nutno doložit dva dokumenty:

  • souhlasné doporučení PPP nebo SPC

a

  • doporučení ošetřujícího lékaře dítěte.

Přineste si tato dvě doporučení již k zápisu. ​

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně s žádostí, bude vyzván, aby tak učinil nejpozději do 30. 4. 2024. Pokud to do této doby nestihne, nebude vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky a dítě 1. 9. 2024 nastoupí do 1. třídy ZŠ. 

 

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy.

 

Mgr. Věra Havelková

 

Dokumenty ke stažení: budou k dispozici od 11. 3. 2024

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

2. Zápisní list

3. Výzva k nahlédnutí do spisu

4. Kritéria přijímání do ZŠ

5. Přihláška ke stravování

6. Žádost o odklad (pokud o něj budete žádat)

 

 

 

 

Přidáno 6. 3. 2024, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru