Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024 - 2025

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Dobrá Voda, příspěvkové organizaci, u uchazečů s tímto registračním číslem:                   

 

Registrační číslo                                  

Rozhodnuto

Registrační číslo                                  

Rozhodnuto

 ZŠ 01 / 2024                                       

přijat

 ZŠ 07 / 2024

přijat

 ZŠ 03 / 2024                                      

přijat

 ZŠ 08 / 2024

přijat

 ZŠ 04 / 2024                               

přijat

 ZŠ 09 / 2024

přijat

 ZŠ 05 / 2024

přijat

 ZŠ 10 / 2024

přijat

 ZŠ 06 / 2024

přijat

 ZŠ 11 / 2024

přijat

 

Tento seznam byl vyvěšen dne 16. 04. 2024 zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole – hlavní vchodové dveře do budovy školy, dále je také zveřejněn na webových stránkách školy: www.skoladobravoda.cz.

 

Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn. 

 

O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání. 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů. Odvolání se podává písemně, u ředitelky školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov, nebo elektronicky na email: reditelka@skoladobravoda.cz, se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky ID: b2pmcrm.

 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.

                                                                     

Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy

Přidáno 16. 4. 2024, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru