Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025

Obecné informace:

 

  1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kapacita mateřské školy je 23 dětí. V případě přijetí dětí mladších tří let se počet přijatých dětí snižuje - za každé dítě mladší 3  let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti.

 

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Děti jednoleté (nedovrší věku 2 let do 31. 8. 2024) nebudou přijímány.

 

  1. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení  zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít   zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny   zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3  školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

  1. K přiznání jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v přihlášce podané v období zápisu.

 

  1. Mateřská škola je oprávněna přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí narozených do 31. 8. 2019, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2024 / 2025

 

  1. K povinnému předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti narozené do 31. 8. 2019, tedy pětileté až po děti s odkladem školní docházky včetně, mající místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda. Tyto děti budou přijaty vždy.

 

  1. Děti narozené do 31. 8. 2020, dosáhnou-li před začátkem školního roku čtvrtého roku věku a mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda.

 

  1. Děti narozené do 31. 8. 2021, dosáhnou-li před začátkem školního roku třetího roku věku a mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.

 

  1. Děti mladší 3 let k celodenní docházce v pořadí o nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda.

 

  1. Dle možnosti kapacity MŠ budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo území obce Dobrá Voda podle věku od nejstaršího po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.

 

V Dobré Vodě 2. 4. 2024                   Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

Přidáno 3. 4. 2024, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru