Organizační pokyny k výuce žáků 1. – 5 ročníku od 25. 5. 2020

Základní provozní podmínky a principy týkající se přítomnosti žáků 1.- 5. ročníků ve škole stanovené dle manuálu MŠMT

Vážení rodiče, věnujte, prosím pozornost důležitým informacím ohledně znovuotevření školy k 25. 5. 2020 pro přihlášené žáky:

Provozní doba základní školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 je od 7.20 hodin do 15.30 hodin.

Dopolední činnost školní skupiny:   7.20 hodin – 11.00 hodin

Odpolední činnost školní skupiny: 11.00 hodin – 15.30 hodin

Vybavení žáků:

 • ​​​​​​​Žáci si v pondělí 25. 5. 2020 přinesou v batohu do školy všechny sešity a učebnice. Učebnice, které již nebudou potřebovat, odevzdají učitelce.
 • V dalších dnech budou mít žáci učebnice, pracovní sešity, psací a rýsovací potřeby uložené v igelitové či jiné omyvatelné tašce a budou si je nechávat ve škole. Tuto tašku (nejlépe podepsanou) si přinesou rovněž v pondělí 25. 5., věci si do ní uložíme ve škole společně.
 • Žák bude mít celkem nejméně 3 roušky - v jedné přijde do školy a další nejméně dvě bude mít na výměnu.
 • Čisté roušky bude mít uložené v igelitovém sáčku a další 2 sáčky bude mít na odkládání použitých roušek (jeden na tu, kterou již nebude používat, a jeden na tu roušku, kterou jen na chvíli odloží). Doporučujeme sáčky nadepsat a podepsat.
 • Všechny roušky je nutné doma vždy před dalším použitím vyprat a sterilovat přežehlením žehličkou.
 • Pokud bude mít žák k dispozici jednorázové roušky, bude je vhazovat do koše podle pokynů pro zacházení s nebezpečnými odpady.
 • První den si žáci přinesou do školy podepsané čestné prohlášení a závaznou přihlášku pro zařazení dítěte do školní skupiny.

Dopolední část:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), dodržení odstupů 2 metry (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Žáci se ráno shromáždí před budovou školy na prostranství školní zahrady (při vstupu vpravo za studnou, nebudou postávat na chodníku) s dostatečnými rozestupy mezi sebou. 
 • Žáci mohou vstupovat do areálu školy (na zahradu) v době od 7.10 do 7.20 hodin. Dřívější příchod je zakázán. Ranní družina nebude poskytována (stanoveno pokynem MŠMT).
 • Žáci budou v klidu stát, mají zakázáno používat sportovní vybavení na zahradě (průlezky, houpačky atd.).
 • Do budovy školy vstupují žáci pouze na vyzvání vyučujícího v 7.20 hodin.
 • Zákonní zástupci mají do budovy školy vstup zakázán.
 • Při vstupu do budovy žáci odevzdávají první den, tj. 25. 5. 2020 vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem 25. 5. 2020 (jinak nebude žák do budovy vpuštěn).
 • Dále odevzdají ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU s vyznačením jejich odchodů domů po výuce.
 • Oba dokumenty si stáhněte - odkaz i dole.
 • Výuka bude probíhat v dopoledních blocích s přestávkami od 7.30 do 11.00 hodin.
 • Žáci nebudou dostávat domácí úkoly.

Pobyt ve třídě – organizační a hygienické podmínky

 • ​​​​Na základě přihlášených dětí byla vytvořena jedna skupina, ve které je 13 žáků.
 • Ve třídě je 10 lavic, v každé lavici bude pouze jeden žák na místě, které určí pedagogický pracovník. Sourozenci, kteří sdílí společnou domácnost, budou sedět spolu z důvodu nedostatku místa pro další lavice. Místa pro žáky jsou stanovena tak, aby mezi žáky byl při výuce odstup 2 metry. Je zakázáno určené místo měnit nebo posouvat.
 • Po příchodu do třídy jde žák přímo na své místo a připraví si učební pomůcky.
 • Roušku může žák sundat až po zahájení výuky, a to pouze na pokyn pedagoga. Po sundání roušku uloží do igelitového sáčku, který má s sebou. Z tohoto sáčku roušku vyndává a zase ji uklízí podle pokynů pedagoga.
 • Ve třídě budou žáci všech ročníků, pokud je má pedagog vyučovat a vést jejich učení, nebude vždy možné dodržovat odstup 2 metry a učit frontálně. V případě, že pedagog přistoupí k žákovi blíže, než jsou 2 metry, aby mu mohl pomáhat, musí mít žák i pedagog roušku.
 • Pedagog bude plnit úkoly zadané ostatním žákům ve vzdálené výuce, přednostně se bude věnovat českému jazyku, matematice, angličtině, ve zbývajícím čase pak dalším předmětům.
 • Dopolední výuku bude zajišťovat ve skupině vždy jeden pedagog.
 • Skupinu rozdělíme pouze na hodinu anglického jazyka, výuka bude vedena učitelkou, která v daném ročníku jazyk vyučuje. S druhou skupinou bude další pedagogický pracovník.
 • Dřívější vyzvedávání a pozdní příchody nejsou možné.
 • Žáci, kteří nejsou přihlášeni do odpoledních činností, budou po ukončení výuky vyučujícím odvedeni před budovu školy v 11. 10 hodin.

Přestávky

 • Po ukončení každé vyučovací hodiny si žáci pečlivě umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Po třídě se žáci pohybují vždy s nasazenou rouškou.
 • Všichni žáci budou svačit (týká se i oběda) na svém místě ve třídě.
 • Přestávka na svačinu a pobyt na školní zahradě (v případě příznivého počasí) je stanovena na dobu od 9.15 do 9.45 hodin.
 • Při odchodu  na školní zahradu mají žáci i pedagogický pracovník roušky a odcházejí ze třídy v rozestupech 2 metry. Roušky mají žáci i pedagogičtí pracovníci po celou dobu pobytu na školní zahradě a udržují stále odstup 2 metry od ostatních.
 • Na WC odcházejí žáci vždy jednotlivě po svolení pedagoga a mají nasazenou roušku, po příchodu z WC si umyjí a vydezinfikují ruce.
 • Pedagogický pracovník je odpovědný za časté větrání ve třídě, nejméně 5 minut každou hodinu.

Obědy – školní stravování

 • ZŠ Křižanov vaří teplé obědy pouze pro děti z mateřské školy.
 • Ve škole budou obědvat pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do odpoledních činností.
 • Oběd bude probíhat formou studených obědových balíčků, který si děti mohou přinést v krabičce z domu.
 • ZŠ Křižanov bude studené obědové balíčky zajišťovat také, balíček bude obsahovat nejčastěji chléb s pomazánkou.
 • V případě, že chcete zajistit obědový balíček, napište svůj požadavek na e-mail jidelnadv@seznam.cz, případně si ho zajistěte telefonicky, a to nejdéle do pátku 22. 5. do 9.00 hodin. Děkujeme.

Odpolední činnosti

 • Žáky, kteří jsou přihlášeni do odpoledních činností, si převezme v 11.00 od vyučující paní vychovatelka ŠD, poté se naobědvají.
 • Činnosti budou probíhat ve třídě a v areálu školy (zahrada, hřiště u školy).
 • Při pobytu venku za teplého počasí doporučujeme rodičům dát dětem do školy pokrývku hlavy a opalovací krém.
 • Je zakázáno nosit do školy hračky a nepotřebné předměty (mobil mít mohou).
 • Ve školní družině nebudou dětem k dispozici s ohledem na hygienická opatření stolní hry, hrací koberec, ani plyšové a látkové hračky.
 • Platí stejná pravidla jako při dopoledních činnostech - nošení roušky nebo vzájemný odstup 2 metry.
 • Při vyzvedávání přivede paní vychovatelka žáka k hlavnímu vchodu.

  Pokyny pro rodiče:

 • Před nástupem do školy předloží zákonní zástupci podepsané čestné prohlášení o neexistenci  příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Dále závaznou přihlášku do školní skupiny s vyznačením odchodů žáka a vyzvedávání v jednotlivých dnech.
 • První den po příchodu do školy budou žáci seznámeni se stanovenými hygienickými pravidly, která jsou povinni dodržovat. Tato pravidla budou v průběhu docházky doplňována dle aktuálních potřeb školy.
 • V případě nepřítomnosti žáka je povinen zákonný zástupce informovat školu předem o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Žák odchází ze školy bez doprovodu podle údajů  na závazné přihlášce do školní skupiny, kde je písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Vyzvedávání žáků po skončení dopolední skupiny probíhá před budovou školy za přítomnosti třídního učitele v 11.10 hodin – buďte, prosím, přesní.
 • Pokud si rodič nebo osoba jím pověřená bude vyzvedávat žáka z odpolední skupiny osobně, zazvoní na školní zvonek a počká před budovou školy na příchod paní vychovatelky. Ta mu dítě předá před školou. Vstup do šaten není rodičům umožněn.

Omlouvání nepřítomnosti žáků zařazených do školní skupiny

 • ​​​Škola vede evidenci o docházce žáků. Absence v docházce do školní skupiny se nezapočítávají do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Nepřítomnost žáka a důvod jeho nepřítomnosti oznamuje zákonný zástupce žáka neprodleně, a to nejlépe první den absence telefonicky nebo e-mailem. Je to především z důvodu bezpečnosti žáků, kteří do školy chodí bez doprovodu dospělé osoby i z důvodu případného odhlášení obědového balíčku.

Základní hygienická pravidla:

 • Po příchodu do školy se žák přezuje, odloží svršky a  ihned poté použije dezinfekci na ruce, která mu bude ve třídě k dispozici.
 • Do třídy odchází podle pokynů pedagogického pracovníka, v roušce a s odstupem od ostatních 2 metry.
 • Všichni žáci, i zaměstnanci školy, jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla dle manuálu MŠMT; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Proto žádáme rodiče, aby žáky s obdobnými příznaky do školy vůbec neposílali.
 • Při vstupu do školy změří pedagogický pracovník žákovi tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem. Pokud má žák i při opakovaném kontrolním měření po 30 minutách zvýšenou teplotu nebo vykazuje známky infekce dýchacích cest, bude žák umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat rodiče, aby si své dítě neprodleně vyzvedli. Zároveň je škola povinna kontaktovat spádovou hygienickou stanici a informovat ji o zdravotních obtížích žáka. Stejný postup je povinný, pokud se  u žáka projeví příznaky infekce dýchacích cest nebo zvýšená tělesná teplota v době vyučování.
 • Pokud víte, že Vaše dítě trpí alergií, která se projevuje jako infekce dýchacích cest, a dítě má aktuálně zdravotní obtíže vyvolané touto alergií, je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením pediatra nebo jiného odborného lékaře. Musí jít o potvrzení, že aktuální obtíže žáka jsou alergického původu. Bez tohoto potvrzení bude škola postupovat jako v předchozím bodě.
 • Podmínky a způsob organizace vzdělávání se mohou měnit podle vývoje epidemiologické situace.

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za zodpovědný přístup a respektování uvedených pravidel. Prosíme Vás, využívejte odpolední činnosti, jen pokud to opravdu potřebujete. Víme, že děti chodí do družiny moc rády, ale bude velmi náročné splnit všechny hygienické požadavky a naplánovat činnosti, které budou s těmito požadavky v souladu. Určitě se nebude jednat o družinu, na kterou jsou děti zvyklé. Přesto se budeme snažit, aby se i za těchto podmínek děti v naší škole cítily dobře.

KE STAŽENÍ: 

Čestné prohlášení

Závazná přihláška do školní skupiny

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Manuál MŠMT - hygienické požadavky ZŠ

 

Přidáno 21. 5. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru