Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 / 2019

Obecné informace:

 

 1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Kapacita mateřské školy je 23 dětí.
 2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 4. K přiznání jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v přihlášce do mateřské školy podané v den zápisu.
 5. Mateřská škola je oprávněna přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí narozených do 31. 8. 2013.

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 / 2019

 

 1. Povinně k předškolnímu vzdělávání, které se vztahuje na děti narozené do 31.8.2013, tedy pětileté až po děti s odkladem školní docházky včetně, mající místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území obce Dobrá Voda.
 2. Přednostně děti narozené do 31. 8. 2014, dosáhnou-li před začátkem školního roku čtvrtého roku věku a mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území obce Dobrá Voda.
 3. Přednostně děti narozené do 31. 8. 2015, dosáhnou-li před začátkem školního roku třetího roku věku a mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území obce Dobrá Voda.

Zvýhodňující kritéria pro tyto děti:

 • přednost má docházka (podle uvedeného pořadí): 1. celodenní, 2. polodenní, 3. omezená
 • starší sourozenec navštěvuje MŠ nebo ZŠ v Dobré Vodě
 1. Děti mladší 3 let k celodenní docházce v pořadí o nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území obce Dobrá Voda.
 2. Dle možnosti kapacity MŠ budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo území obce Dobrá Voda podle věku od nejstarších po nejmladší a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost. Děti musí k 1. 9. 2018 dovršit 2 let. 

 

     V Dobré Vodě dne 9. 5. 2018                                                          Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

 

 

 

Přidáno 17. 4. 2018, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru