Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2019 / 2020, kritéria přijetí a dokumenty ke stažení (již k dispozici na konci článku)

Vážení rodiče, přinášíme Vám důležité informace o zápisu do 1. třídy na školní rok 2019/ 2020 v naší škole.
Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2019 / 2020, kritéria přijetí a dokumenty ke stažení (již k dispozici na konci článku)

 

Termín zápisu do první třídy ZŠ :

čtvrtek 4. dubna 2019 od 14 do 16 hodin ve třídě základní školy

 

Nemůžete-li se v uvedeném termínu z vážných důvodů k zápisu dostavit, dohodněte si včas dodatečný termín zápisu s ředitelkou školy Mgr. Věrou Havelkovou na telefonním čísle 566 543 158 nebo 733 510 327.

 

Věk zapisovaných dětí

 

K zápisu pro školní rok 2019/2020 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 

1. děti narozené v období 01. 09. 2012 - 31. 08. 2013

 

2. děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2019 :

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2019 –    musí mít doporučení z PPP /SPC

b) pokud dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2019 –  musí mít doporučení z PPP/ SPC a od pediatra

 

3.  děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

1. Dítě má trvalý pobyt v obci Dobrá Voda.

2. Ostatní děti do naplnění celkové kapacity školy v pořadí dle data narození, tzn. od nejstaršího k nejmladšímu. 

   

Celková kapacita školy je 30 žáků v prvním až pátém ročníku.

 

Zápis a dokumenty

 

1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky (u cizince pas)

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)

 

Bez těchto dokumentů nebude možno zápis provést

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Jak bude probíhat zápis

 

1. Vzhledem k tomu, že je pro Vaše děti připraven zábavný program, dostavte se, prosím, k zápisu pokud možno již ve 14 hodin. Děkujeme.

 

2. Zápis je rozdělen na motivační část - zábavný program (max. 60 minut) a formální část - potřebné tiskopisy (20 minut). 

 

3. Při zápisu každé dítě obdrží registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.skoladobravoda.cz) a také bude tato informace zveřejněna na dveřích budovy školy. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

 

4. Zákonný zástupce u zápisu vyplní:

-   Žádost o přijetí 

-   Zápisní lístek 

-   Čestné prohlášení 

-   Výzva k nahlédnutí do spisu

-   Kritéria pro přijímání dětí

-   Informovaný souhlas

-   Přihláška ke stravování

       případně

-   Žádost o odklad povinné školní docházky o 1 rok.

5. Tyto dokumenty si můžete stáhnout, vytisknout a donést k zápisu již vyplněné. Dokumenty  jsou ke stažení na konci tohoto článku.

 

6. O přijatých dětech škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že dítě do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem (skola.dobravoda@seznam.cz).

 

7. Nepřijatým dětem škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení).

 

8. Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2019/2020 do naší školy.

 

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Důvodem pro odklad je nepřiměřená tělesná nebo duševní vyspělost dítěte.

 

1.   Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu, tz. 4. dubna 2019  (stanovený termín pro naši školu).

 

2.  Zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. K této žádosti je nutno doložit souhlasné doporučení PPP nebo SPC a doporučení ošetřujícího lékaře dítěte. Přineste si tato doporučení již k zápisu. Nejzažší termín pro doručení škole je 30.4.2019. Tento termín je konečný, nenechávejte tyto nutné úkony na poslední chvíli. 

Pokud nedodržíte termín 30. dubna 2019, ředitelka školy nemůže vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky a dítě od 1.9. 2019 nastupuje k plnění povinné školní docházky a stává se žákem základní školy.

 

S případnými dotazy se obracejte na ředitelku školy.

 

Mgr. Věra Havelková

 

Dokumenty ke stažení:

 

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ  

Zápisní lístek

Výzva k nahlédnutí do spisu

Čestné prohlášení

Kritéria pro přijímání dětí

Žádost o odklad povinné školní docházky

Přihláška ke stravování

Informovaný souhlas

Přidáno 1. 4. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru